ارائه گواهینامه رسمی حضور در همایش از طرف اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی

 

 

حامیان همایش

مجموعه ها و شرکت هایی که افتخار همکاری با آنها را داریم